MTV ZUSHI FES 11

開催日:2011年8月
場所:リビエラ逗子マリーナ
製作・施工(横浜シミズ担当)